รายงานการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิด

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน        วราภรณ์  น้อยสุวรรณ

ปีการศึกษา     2560

ที่ปรึกษา        นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์

 

                                         บทคัดย่อ

 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กวัยนี้   เป็นระยะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ เป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ดังนั้นผู้รายงานจึงได้พัฒนานิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขึ้น การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อน และหลังการได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งหมดจำนวน 10 คน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20  นาที กลุ่มประชากรได้รับการทดลองทั้งสิ้น 20 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ นิทานประกอบคำถามปลายเปิด ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 10 เรื่อง แผนการจัดประสบการณ์จำนวน 20 แผน   และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () หาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ทดสอบความแตกต่างก่อนการจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์ด้วย t-test  (Dependent Sample)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 82.50/97.08 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 9136 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 91.36


** ผลงานนวัตกรรม **

4.7/5 - (38 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @