รายงานการพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานร้อยมาลัยดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานร้อยมาลัย
ดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ผู้วิจัย                   นางไพรวรรณ์  ปรีชาสมบัติ

ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2561

                                                 บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบ         การสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด เรื่องมาลัยชำร่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด และ 4) เพื่อศึกษาความ           พึงพอใจที่มีต่อการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคมทยาคม  จำนวน 22 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   (Simple random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ  เอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการสอน   จำนวน 5 ชุด ชุดละ 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test (Dependent Sample) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏผลดังนี้

  1. เอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 89.50/88.45 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  1. ดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัย   ดอกไม้สด ค่าเท่ากับ 0.7177 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.77
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนงานร้อยมาลัยดอกไม้สด  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 โดยสรุปเอกสารประกอบการสอนร้อยมาลัยดอกไม้สด เรื่องมาลัยชำร่วย       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเหมาะสม นักเรียนที่เรียนรู้โดยเอกสารประกอบการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.77  ของนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องงานร้อยมาลัยดอกไม้สด เรื่องมาลัยชำร่วย ได้ดียิ่งขึ้น

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @