การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน เรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางวนิดา  วัชรมานะกุล
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
ปีที่ทำการ
วิจัย
ปีการศึกษา 2561

 

                                                บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 32)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน ดังนี้ตรวจสอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยหาประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู จำนวน 11 คน เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 25 คน แบบวิจัยใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1)รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน(E1/E2)ค่าความสอดคล้องของรูปแบบ (IOC)  ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเที่ยง (KR – 20) และ ()

ผลการวิจัยพบว่า

1)  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า สภาพปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ยังมีปัญหาและต้องการพัฒนาเพิ่ม ในระดับมากโดยเด็กปฐมวัยมีความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ในระดับมากที่สุด

2)  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 4) การวัดและประเมินผลโดยมีกระบวนการจัดประสบการณ์ตามขั้นตอนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1)  ขั้นกระตุ้นเร้าความสนใจ (Stimulus : S)  2) ขั้นนำเสนอบทเรียน (Pre-Presentation) 3) ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม  (Action) 4) ขั้นซ้ำย้ำทวน (Repeat) 5) ขั้นแลกเปลี่ยนและแสดงภาษาเป็นผลงาน (Reciprocation and Present) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด

3)  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ผลการทดลองใช้ พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 73.61 / 71.67, 76.38 / 75.28,และ 83.61 / 82.16 ตามลำดับและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสมมาก

4) ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ได้ผล ดังนี้

4.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน

เรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3    เท่ากับ  84.83 / 83.50

4.2   ทักษะการฟัง ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา

แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

4.3   ทักษะการพูดก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา

แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

4.4   ทักษะการอ่านก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษา

แบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

4.5   ทักษะการเขียนก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน   เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

5) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปนเรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3  ในระดับมาก

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @