รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน            นายศุภชัย ศรีสอาด ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน                 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

ปีที่ทำการพัฒนา   ปีการศึกษา 2561

                        บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องเสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องเสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ 1)แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องเสียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน 2)แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องเสียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ .22 ถึง .69 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ .25 ถึง .69และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.933 และ 4)แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่องเสียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ชุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .436 ถึง .812 และค่าความเชื่อมั่น .933สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการพัฒนาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 87.66/86.78ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง ที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ0.8031 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.31
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @