การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่ม

สืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา          นางสาวสายชล  แซ่จิว

ปีการศึกษา    2559

 

                                                    บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น การวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวิธีดำเนินการ 4 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา  (Development: D1)  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย(Research: R2 ) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)  แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เข้านำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้  6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1  ขั้นกำหนดหัวข้อ  ขั้นที่  2  ขั้นวางแผนการทำงาน  ขั้นที่  3  ขั้นดำเนินการค้นคว้า ขั้นที่  4  ขั้นเตรียมนำเสนอโดยใช้แผนผังความคิด  ขั้นที่  5  ขั้นนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนผังความคิด  ขั้นที่  6  ขั้นสรุปและ ประเมินผล
  1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเรียนรู้ด้วยรูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกข้อ
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @