รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น   สาระทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน                  นายวิสาร  คุณวงศ์

ปีที่ทำการรายงาน   2560

 

                                                     บทคัดย่อ

 

               การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น   สาระทัศนศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น  สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 33 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560  สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้  ได้แก่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง  การหาค่าความยากง่าย และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น สาระทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.13/92.88
  1. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.05
  2. 3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น  สาระทัศนศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.69)

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @