การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         :  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสุฐิยาพร  อุดใส

ปีการศึกษา  :  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

                                                      บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชายและหญิงอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา  ตำบลเซกา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 17  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 แผนและแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง จำนวน 30 ข้อ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ทักษะการจำแนกประเภทมีค่าเฉลี่ย 3.06 ทักษะ     การเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 2.71 ทักษะการเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ย 2.82 ทักษะการนับจำนวนมีค่าเฉลี่ย 2.82  และหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดังนี้ ทักษะการจำแนกประเภทมีค่าเฉลี่ย 5.24 ทักษะการเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 5.94 ทักษะการเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ย 5.94 ทักษะการนับจำนวน          มีค่าเฉลี่ย 6.53 แต่ละทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยดังนี้ ทักษะการนับจำนวนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 รองลงมา คือ ทักษะการเปรียบเทียบมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 3.23 รองลงมาคือ ทักษะการเรียงลำดับมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 3.12 และทักษะการจำแนกประเภทมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.18 ตามลำดับ

1.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @