การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         :  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสุฐิยาพร  อุดใส

ปีการศึกษา  :  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

                                                      บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชายและหญิงอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา  ตำบลเซกา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 17  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 แผนและแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง จำนวน 30 ข้อ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ ทักษะการจำแนกประเภทมีค่าเฉลี่ย 3.06 ทักษะ     การเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 2.71 ทักษะการเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ย 2.82 ทักษะการนับจำนวนมีค่าเฉลี่ย 2.82  และหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดังนี้ ทักษะการจำแนกประเภทมีค่าเฉลี่ย 5.24 ทักษะการเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 5.94 ทักษะการเรียงลำดับมีค่าเฉลี่ย 5.94 ทักษะการนับจำนวน          มีค่าเฉลี่ย 6.53 แต่ละทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยดังนี้ ทักษะการนับจำนวนมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 รองลงมา คือ ทักษะการเปรียบเทียบมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 3.23 รองลงมาคือ ทักษะการเรียงลำดับมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 3.12 และทักษะการจำแนกประเภทมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.18 ตามลำดับ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @