รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน     :      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  

                              โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้รายงาน  :    นายโกมล  ยุนุ้ย 

ปีที่ทำโครงการ : ปีการศึกษา 2561

 

                                          บทสรุปผู้บริหาร

 

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการ ศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  รวมจำนวน  224  คน กรอบการประเมินใช้รูปแบบซิปป์  (CIPP Model)  เครื่องมือที่ใช้ประเมินคือ  แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จำนวน  6  ฉบับประกอบด้วย     แบบสอบถามประเมินสภาวะแวดล้อม  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 

สรุปผลการประเมิน

  1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม  สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมด้าน ความเหมาะสมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า โดยภาพรวมและรายตัวชี้วัด  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

1.2   ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมินพบว่า มีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

1.3 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมคือ ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า  มีความเหมาะสม  มีความสอดคล้อง และความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด การประเมินพบว่า วัตถุประสงค์โครงการมีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง และความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

  1. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีความเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้การประเมินพบว่า ตัวชี้วัดที่  1  5  6  7  8   9  และ 10  มีความเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่ 2  3  และ  4  มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า  ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด
  2. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการ ดำเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้การประเมิน พบว่า ตัวชี้วัด ที่ 1 5 6 และ 8 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่ 2 3  4 และ 7 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด
  3. ผลการประเมินด้านผลผลิต  สรุปได้ดังนี้

4.1.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมผลผลิตโครงการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมินพบว่า  ตัวชี้วัดที่ 1 2 3  6  และ 8  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่  4  5  7 และ 9  มีคุณภาพ    อยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า  ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ สรุปได้ดังนี้

4.1.1 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่  1  2  3  และ 5  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่ 4  มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

4.1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด การประเมินพบว่า  ตัวชี้วัดที่  1 4  5  และ 7  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่ 2  3  และ 6  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

4.3   ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 85.84 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80

 

ข้อเสนอแนะ

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้

1.1  ผลการประเมิน พบว่า  สภาพแวดล้อมด้านความเหมาะสม  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการและความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

1.2  ผลการประเมิน พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นที่สนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จ บางปัจจัยมีความเพียงพอในอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีคุณภาพน้อยลงตามสัดส่วนของปัจจัยสนับสนุนได้  ดังนั้นประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหนือคลองควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยเบื้องต้นให้เพียงพอสำหรับการสนับสนุนโครงการก่อนดำเนินงานโครงการคือ ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ให้มีความเพียงพอเพิ่มขึ้นคือ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

1.3  ผลการประเมิน พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนควรคำนึงเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือ การนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดำเนินงานระหว่างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และควรนำผลการการตรวจสอบทบทวนคุณภาพไปนิเทศเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการเพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

1.4  ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมโครงการทั้ง 6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนกิจกรรมและความหลากหลายในรูปแบบของการจัดกิจกรรม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น อาทิ ควรเพิ่มกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมค่ายรักการอ่าน  กิจกรรมแข่งขันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน  เป็นต้น

1.5  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าคิดเป็นร้อยละ 85.84 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า โรงเรียนควรบรรจุกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ที่ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าที่บ้านของนักเรียนเอง อาทิ กิจกรรมอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอน  กิจกรรมอ่านทบทวนบทเรียนประจำวันให้ผู้ปกครองฟัง เป็นต้น

  1.   ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป

2.1  การประเมินครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นการประเมิน โดยการตรวจสอบความเป็น ไปได้ของกิจกรรมว่ากิจกรรมใดส่งผลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับใด  เพื่อคัดเลือกการปรับปรุงหรือขยายขอบเขตของกิจกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

2.2 การประเมินโครงการครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นในการประเมินคือ การประเมินความคุ้มค่าของการจัดทำโครงการโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลผลิตที่ได้ รับจากการดำเนินงานโครงการ

 

3/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @