กมว.ตั้งคณะอนุกก.รับรองหลักสูตรครู 4 ปี แนะการฝึกสอนนศ.ต้องมีส่วนร่วม

KRUPUNMAI SHARE

กมว.ตั้งคณะอนุรับรองปริญญาหลักสูตรครู 4 ปี ทำเกณฑ์รับรองหลักสูตรครูที่ผ่านอนุมัติสภามหาวิทยาลัย เบื้องต้นยึดตาม มคอ.1 แนะปรับรูปแบบการฝึกสอนเน้นการมีส่วนร่วมจริง

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุม กมว. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุม กมว.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาหลักสูตรครู 4 ปี โดยคณะกรรมการชุดนี้จะรับรองหลักสูตรที่แต่ละสถาบันที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเวลานี้บางมหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่มีบางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำ ซึ่งหากหลักสูตรเหล่านี้ผ่านการอนุมัจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะส่งหลักสูตรมาให้คุรุสภาพิจารณารับรองหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรครู 4 ปี ที่กำหนดนั้นเบื้องต้นจะกำหนดเป็นหลักการกลางๆ โดยต้องเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) หลักสูตร 4 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองเป็นหลัก เช่น ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ระยะเวลา 1 ปี และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งสถาบันเปิดสอนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะมีอิสระในการออกแบบหลักสูตร ว่าจะแบ่งการปฏิบัติการสอนเป็นอย่างไร ทั้งนี้ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพครูด้วย ซึ่งกมว.ขอให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการฝึกวิชาชีพ โดยจะต้องไปใช่การนั่งสังเกตการณ์สอนเหมือนเดิม นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการสอน ต้องออกแบบการสอนร่วมกับครู และมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์ความเป็นครู

“กมว. ขอให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเรื่องการฝึกวิชาชีพครูใหม่ ซึ่งต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสอนอย่างจริงจัง โดยจะต้องมีหลักฐานร่องรอยชัดเจน ว่านักศึกษามีส่วนร่วมจริง เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเป็นครูตั้งแต่เริ่มเรียน ซึ่งอาจจะเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีความเข้มข้นต่างกันในแต่ละชั้นปี ทั้งนี้การตรวจสอบและรับรองหลักสูตรครู 4 ปี จะตรวจหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยจัดตามที่คุรุสภา หรือกมว.บอก เชื่อว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระในการจัดหลักสูตรได้ตามต้องการ เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งจัดเรียนซัมเมอร์ได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้เร็วขึ้น ซึ่งตามจากหลักสูตรครู 5 ปี ที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนจบได้เร็วเพราะมีระยะเวลาการฝึกสอน 1 ปี กำกับอยู่ ดังนั้นต่อไปหากนักศึกษาเรียนจบเร็ว ก็ปล่อยให้เรียนจบไปเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพ เพราะต่อไปนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการกรองตรงปลายทางก่อนที่จะเป็นครูอยู่แล้ว”รศ.ดร.เอกชัย กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @