รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

KRUPUNMAI SHARE

                                                 บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ชื่อผู้ศึกษา    : นางอริศรา  คำมูล

ตำแหน่ง      :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา   : 2561

                     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน และเพื่อการศึกษาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จำนวน 13 คน ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยชุดเดิมกับที่ใช้                  ในครั้งแรก โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษจำนวน  30 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่าร้อยละโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้

1.พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 – 10 ทั้งในภาพรวมและรายพฤติกรรมมีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ แสดงว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในช่วง 10 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 – 10 ดังนี้ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ย 1.82, 2.05, 2.36, 2.46, 2.69, 2.77, 2.77, 2.79, 2.85, 2.90 ตามลำดับ ด้านการแบ่งปัน มีคะแนนเฉลี่ย 1.95, 2.26, 2.44, 2.62, 2.85, 2.92, 2.92, 2.92, 2.92, 2.92 ตามลำดับ ด้านการช่วยเหลือ  มีคะแนนเฉลี่ย 2.41, 2.69, 2.67, 2.82, 2.92, 2.92, 2.92, 2.92, 2.92, 2.92 ตามลำดับ และด้านการเป็นผู้นำ ผู้ตาม   มีคะแนนเฉลี่ย  2.15, 2.38, 2.56, 2.77, 2.87, 2.92, 2.92, 3.00, 3.00, 3.00 ตามลำดับ

  1. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัวในภาพรวม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.88 คิดเป็นร้อยละ 62.67 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.94 คิดเป็นร้อยละ 98.00 และมีค่าความแตกต่างเฉลี่ยรวม 1.06 คิดเป็นร้อยละ 35.33 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 38.33 ด้านการแบ่งปัน หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 35.67 ด้านการช่วยเหลือ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 28.00 และด้านการเป็นผู้นำ ผู้ตาม หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยมีค่าความแตกต่างที่ร้อยละ 38.33

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @