ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนชุดมาตราตัวสะกดพาสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา           เบญญาภา  แก้วคำตา

ปีที่ศึกษา         2561

 

                                บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 9 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 9 แผน  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 1 ฉบับ (4) แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 9 ฉบับ  (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ เรียนแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ( t-test  )

ผลการศึกษาพบว่า

  1. 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561  ภาพรวมมีประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) เท่ากับ 88.4/85.6 โดยที่ชุดที่ 1-6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.69/84, 86.00/82.00, 86.23/83.5, 23/84.5, 89.77/85.00, 90.00/86.00, 88.23/87.00,88.45/88.00,89.46/90.5 ตามลำดับ
  2. 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01
  3. 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @