ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

KRUPUNMAI SHARE

                                             บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  :        ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา  :   นายวุฒินันท์  โปทาวี  ครูชำนาญการ

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ปี พ.ศ.  :         2561

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝีกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โดยศึกษากับกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี   ที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอ   แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาในทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

จากผลการศึกษา พบว่า

1)  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 เล่ม ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น มีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 87.24/82.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลังเรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50     คิดเป็นร้อยละ 43.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 คิดเป็นร้อยละ 85.00

3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

                                           Abstract

 

Research Title  :  The Result of Using English Grammar Supplementary Exercises For

Mattayomsuksa 1 Students Pongpraewitthaya School, Chiangrai

Author               :  Mr. Wootinan  Potawee

Pongpraewitthaya School

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2

Year                   :  2018

———————————————————————————————————————-

The purposes of this study were to construct and test the efficiency of English grammar supplementary exercises, to compare learning achievement scores before and after learning English grammar by using  English grammar supplementary exercises and to study the students satisfaction towards teaching English grammar by using English grammar supplementary exercises.

The population selected for this study was 20 Mattayomsuksa 1 students in the second semester of 2018 academic year from Pongpraewitthaya School, Chiangrai province who took E 21102 course.  The instruments consisted of 10 lesson plans, 10 packages of English grammar supplementary exercises, the achievement test and the satisfaction test towards using English grammar supplementary exercises. The statistics used in this study were percentages, averages, standard deviation and  t-test.

The results of this study were as follow:

  1. The efficiency rate of the 10 English grammar supplementary exercises was 87.24/82.55. It was significantly higher than the standard that set before.
  2. The students’ achievement scores resulting from the test performance after using English grammar supplementary exercises were significantly higher than those prior tests at the level of 0.01 on the t-test scale. Referring to Mattayomsuksa 1 students’ skills before learning English grammar by using English grammar supplementary exercises was shown in the average scores at 17.50 in the percentage of 43.75 and the standard deviation was 1.50. Regarding to Mattayomsuksa 1 students’ skills after learning English grammar by using English grammar supplementary exercises was shown in the average scores at 34.00 in the percentage of 82.55 and the standard deviation was 1.78
  3. The students’ satisfaction towards teaching English grammar by using English grammar supplementary exercises was mostly high. The average score was 4.52, the standard deviation was 0.45

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @