รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ   เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

ผู้ศึกษา           นางสาวสนใจ  ช่วยชู

ปีที่ทำการศึกษา 2560

                                     บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จาก 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน ซึ่งได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีค่าเฉลี่ย 4.13 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แบบทดสอบความพร้อมทางด้านสติปัญญา แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.35 ถึง 0.80  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 แบบสังเกตความพร้อมด้านสติปัญญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกพบว่า

  1. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.79/88.75  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  มีค่าเท่ากับ 0.7677 คิดเป็นร้อยละ 76.77
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @