การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง             การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย            นางสาวสนใจ  ช่วยชู

ปีที่               2561

บทคัดย่อ

ความฉลาดทางด้านอารมณ์  พฤติกรรมใน   3  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านดี    2)  ด้านเก่ง และ  3)  ด้านสุข  ที่เป็นมากว่าพฤติกรรม ตามปกติของเด็กในระดับพัฒนาการเดียวกันและส่งผลกระทบในการเข้าสังคม  หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน  ใช้การวิจัยและพัฒนา(Research  and Development)ประกอบด้วย  3  ระยะดังนี้ การวิจัยระยะที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย  อายุ  5-6  ปี จำนวน  16  คน  ในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  จากนั้นดำเนินการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ใช้  SNAP-IV  โดยครูและผู้ปกครอง  การวิจัยระยะที่  2  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  5  คน  ประเมิน  ความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาล   การวิจัยระยะที่  3   ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)  เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  จำนวน  16  คน  เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เก็บข้อมูลได้แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)  และแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  30  แผน เป็นเวลา  5  สัปดาห์  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient :EQ) จำนวน  55  ข้อ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test

ผลการวิจัย  พบว่า  1)  จากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เป็นจำนวน16  คน  2)  รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า  BMES  Model  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม BASE   ได้แก่  ขั้นที่ 1 การบริหารสมอง (B:Brain Gym) ขั้นที่ 2 การสำรวจ  การค้นหา (E:Explration) ขั้นที่ 3 กระตุ้นอารมณ์ให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานอยากเรียนรู้ สรุปบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ (S: Singing ) ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ และสรุปทบทวน (E : Evaluations)   3)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF)เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์    ได้แก่  2.1 )  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคะแนนการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) กรมสุขภาพจิต จำนวน  55  ข้อ   ผลรวมระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมีความฉลาดทางอารมณ์  หลังปฏิบัติกิจกรรมระยะที่  1  โดยรวมมีค่า  ที เฉลี่ยเท่ากับ 44.60  ระยะที่  2  โดยรวมมีค่า  ที  เฉลี่ยเท่ากับ   45.94  และระยะที่ 3  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   50.38   เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยรวมทั้ง  3 ระยะ  หลังปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  มีค่าเฉลี่ย ระยะที่  2  และระยะที่  3  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยหลังปฏิบัติกิจกรรม ระที่  2  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  1  และระยะ ที่  3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะที่  2  โดยหลังปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนปฏิบัติกิจกรรม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05เด็กปฐมวัยที่มีเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 

คำสำคัญ  : รูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) ความฉลาดทางอารมณ์

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @