ทปอ.วิเคราะห์ TCAS พบเด็กฮิตเลือกสายสังคมมากว่าสายวิทย์ รอบ 4 ประกาศผลตามเดิมย้ำมีที่นั่งรองรับอีก

KRUPUNMAI SHARE

ปอ.เผยสถิติการคัดเลือก TCAS รอบ 1- 3 มีผู้ผ่านคัดเลือก-ยืนยันสิทธิ 151,806 คน คณะยอดฮิตรอบ 3-4 ยังคงเป็นสายสังคม มากกว่าสายวิทย์  โดยรอบ 3 สาขาที่มีอัตราแข่งขันมากสุดคือ สาขารัฐศาสตร์ ม.เกษตร ขณะที่รอบ 4 ทันตะ มน.แข่งขันสูงสุด ยันประกาศผล 29 พ.ค.นี้คาดรอบ 5 ประกาศที่นั่งเพิ่มหลังเก็บตกที่เหลือของแต่ละรอบแล้ว

วันนี้ (22 พ.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. แถลงข่าวผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์และครั้งแรกของประเทศไทย ที่ ทปอ. สามารถจัดทำข้อมูล Big Data ในการเข้ามหาวิทยาลัย จากการดำเนินการผ่านระบบ TCAS ได้ชัดเจน ทำให้เกิดข้อมูลอันเป็นประจักษ์และช่วยสะท้อนว่าทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษารู้ว่ากำลังคนของประเทศและจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยยังไม่สมดุล ซึ่งจาการดำเนินการ TCAS ปีการศึกษา 2562 ที่ดำเนินการทั้งสิ้น 5 รอบ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 70 สถาบัน มีสาขาวิชาที่ประกาศรับ 91,340 สาขาวิชา จำนวนรับ 445,364 ที่นั่ง แบ่งเป็นรอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 67 แห่ง  รับ 130,140 ที่นั่ง ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 58,364 รอบ2  โควตา สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 67 แห่ง  99,033 ที่นั่ง รอบ3 รับตรงร่วมกัน สถาบันอุดมสึกษาเข้าร่วม 62 แห่ง  95,124 ที่นั่ง รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 70 แห่ง 91,340 ที่นั่ง และรอบที่ 5  รับตรงอิสระ 29,727 ที่นั่ง

ทั้งนี้ ทปอ.จากผลการคัดเลือกใน 3 รอบที่ผ่านมา มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจมีผู้ผ่านคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 151,806 คน จำแนกดังนี้ โดยรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับ 130,140 ที่นั่ง ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ 58,364 คิดเป็น 44.85% รอบที่ 2 โควตา รับ 99,033 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 51,213 คน คิดเป็น 51.71% และรอบที่ 3 รับ 95,124 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิ์ 42,229 คน คิดเป็น 44% อย่างไรก็ตาม สำหรับรอบที่ 4  แอดมิชชัน รับ 91,340 ที่นั่ง และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับ 29,727 ที่นั่ง  ซึ่งในรอบที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยจะรวบรวมจำนวนที่นั่งที่เหลือแต่ละรอบ และอาจจะประกาศเพิ่มจำนวนที่นั่งรับ ขณะเดียวกันยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมครั้งนี้ก็ยังมีที่นั่งเหลือรับได้

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด หรือได้รับความนิยมมากที่สุด TCASรอบที่ 3 ใน 5 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สมัคร 3,151 คน รับ 30 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มก. สมัคร 2,723 คน จำนวนรับ 30 คน อันดับที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคปกติ) มก.สมัคร 2,620 คน รับ 25 คน อันดับที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 2,599 คน รับ 240 คน และอันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมัคร 2,179 คน รับ 65 คน

ส่วนหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 5 อันดับแรก ใน TCAS รอบที่ 3 ดังนี้ อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(ภาคปกติ) มก. มีสมัคร 650 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 325.00 อันดับที่ 2คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น)(ภาคปกติ) มก. สมัคร 477 คน รับ 2 คน อัตราแข่งขัน 238.50 อันดับที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 927 คน รับ 4 คน อัตราแข่งขัน 231.75 อันดับที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล(หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว สมัคร 1,009 รับ 5 คน. อัตราแข่งขัน 201.80 และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(ภาคปกติ) มก. สมัคร 1,680 คน รับ 10 คน อัตราแข่งขัน 168.00

สำหรับหลักสูตรที่มีผู้เลือกเป็นอันดับที่ 1 มากที่สุด 5 อันดับแรก ใน TCAS รอบที่ 3 ดังนี้ อันดับที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. สมัคร 853 คน อันดับที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (ภาคปกติ) มก. สมัคร 806 คน อันดับที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สมัคร 798 คน อันดับที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) สมัคร 691 คน และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) มก. สมัคร 675 คน

ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า ขณะที่ TCAS รอบ 4 แอดมิชชัน หลักสูตรที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ อันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ) สมัคร 1,188 คน รับ 96 คน อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) สมัคร 1,128 คน รับ 35 คน อันดับที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัคร 1,178 คน รับ 110 คน อันดับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มธ. สมัคร 1,043 คนรับ 97 คน และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มบ. สมัคร 975คน รับ 75 คน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @