รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      :          รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย     :          นางสาวณัฐพัชร์ หวังพิทักษ์

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยพุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2

ปีที่ทำวิจัย   :        2561

                                                 บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม     การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้     สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน   ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ทดสอบสมมติฐาน โดย t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 94.33/94.62 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @