รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

KRUPUNMAI SHARE

                                              บทคัดย่อ

การประเมินเรื่อง          :  รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้ประเมิน                     :  ยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง

ปีที่ทำการวิจัย          ปีการศึกษา 2560

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต รวมทั้งทัศนคติที่มีผลต่อการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จำนวน 316 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 150 คน ผู้ปกครอง 150 คน ครู 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน  7  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จำนวน 102 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ ( Non-Probability Sampling ) โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 41 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 45 คน (โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องละ 5 คน ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน

บ้านภูมินิยมพัฒนา ตามความคิดเห็นของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar=4.230,S.D.=0.681) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านผลผลิต (Product) (x-bar =4.420, S.D.=0.539), ด้านกระบวนการ (Process) (x-bar =4.188, S.D.=0.754), ด้านปัจจัย (Input) (x-bar =4.181, S.D.=0.741), และด้านสภาพแวดล้อม (Context) (x-bar =4.131, S.D.=0.698)

  1. ผลการเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ Significant โดยใช้สถิติ One Way ANOVA หรือผลการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พบว่า มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ( Sig. = .000 น้อยกว่า .01) โดยพบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
  2. แนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จากการจัดทำ Focus Group เพื่อหาแนวทางในการ พัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยผู้ที่รับผิดชอบงานด้านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า แนวทางที่ต้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการมีดังนี้

3.1 ครูที่ปรึกษาต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักเรียน และการช่วยเหลือ นักเรียนในเบื้องต้นให้มากกว่านี้

3.2 การส่งต่อนักเรียนระหว่างครูที่ปรึกษากับครูแนะแนวจะต้องทำให้มี ประสิทธิภาพมากกว่านี้

3.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ครูแดร์ D.A.R.E. , โครงการ TO BE NUMBER ONE ฯลฯ

3.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้เป็นรูปธรรมและนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง

3.5 ควรปรับตู้แดงเสมารักษ์เป็นไลน์เสมารักษ์เนื่องจากนักเรียนไม่กล้าแจ้งเบาะแส และไม่รวดเร็ว

3.6 ควรพัฒนางานคลินิกเสมารักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7 การอบรมหน้าเสาธงควรมีการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้บ่อยขึ้น

3.8 ควรให้ครอบครัวมีส่วนรับทราบปัญหามากขึ้นทั้งนี้ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับตา ยายซึ่งดูแลนักเรียนไม่ค่อยได้

3.9 รณรงค์ไม่ให้ร้านค้าขายสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน

3.10 ประสานหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาดูแลเรื่องสิ่งเสพติดในชุมชนโดยรอบ

3.11 พัฒนาสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับ ไม่ให้มีป่ารก

3.12 ครูทุกคนควรช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน

3.13 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

3.14 จัดให้มีห้องคลินิกเสมารักษ์

3.15 ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มากขึ้น

3.16 การออกเยี่ยมบ้านต้องทำ 100  เปอร์เซ็นต์

3.17 ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลและตักเตือนนักเรียน

3.18 ให้มีการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับโรงเรียนอื่น

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @