การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6Sโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

KRUPUNMAI SHARE

                                      บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            : การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อผู้วิจัย          : ยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง

ปีที่ทำการวิจัย   : ปีการศึกษา 2560

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  2) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  4) เพื่อนำกลยุทธ์ 6S ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1  คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน นักเรียนจำนวน 150 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ปีการศึกษา 2560 รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 316 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย “การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยใช้กลยุทธ์ 6S โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3” แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน (โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ห้องละ 5 คน ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 การประเมินกลยุทธ์ 6S ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 16 คนสภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก x-bar= 4.15 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน โดยมีลำดับตามค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก พบว่าด้านที่ปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ x-bar = 4.23 รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผล x-bar = 4.20 และด้านบรรยากาศสถาพแวดล้อม x-bar = 4.17ปัญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย x-bar = 2.11 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลำดับทำค่าเฉลี่ยของปัญหา จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่าปัญหาการบริหารการศึกษา ได้แก่ ด้านนักเรียน x-bar = 2.45 รองลงมาคือ ด้านการวัดผลประเมินผล x-bar = 2.11 และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  x-bar = 2.05  การกำหนดกลยุทธ์โดยการสรุปผลการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group discussions) เพื่อพิจารณาร่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมการจัดสนทนากลุ่มที่สมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ โดยใช้ชื่อว่า กลยุทธ์ 6S ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู(Support teachers) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้(Support students) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ (Support media) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(Support measurement) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ (Support environment)  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(Support community)

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ “การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ” สรุปผลได้ดังนี้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดคือ x-bar = 4.64 เมื่อพิจารณาแต่ละกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับคนละค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรกพบว่า กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  x-bar = 4.75 รองลงมา คือ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  x-bar = 4.68 และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้  x-bar = 4.66

ผลการนำกลยุทธ์ 6S ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และ NT โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ ผลการทดสอบระดับชาติ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล  โดยด้านภาษามีค่าเฉลี่ย x-bar = 59.59 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 51.94  ด้านคำนวณมีค่าเฉลี่ย x-bar = 50.81 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 38.38  ด้านคำนวณ ด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ย x-bar = 50.81 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 44.98  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยรายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย  x-bar = 56.43 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 46.58 รายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย  x-bar = 42.00 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 37.12 รายวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย  x-bar = 48.30 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 39.12 รายวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย  x-bar = 43.25 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ  x-bar = 36.34

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @