รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา           จุฑามาศ  สุวรรณวงศ์

ปีการศึกษา       2561

 

                                     บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourselfกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourselfชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค่าอำนาจจำแนก  (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า E1/E2  ค่าดัชนีประสิทธิผล  E.I. (Effectiveness  Index) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t – test (Dependent  Samples )

ผลการศึกษา พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourselfชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/ 81.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุด Practice Yourself ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6145 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.45 และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุด Practice Yourself ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปแล้วแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourselfกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมอย่างยิ่ง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

1.5/5 - (8 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @