การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21

Development of teaching and learning management model STEM Education for
the 21 st Century

*จรรยา โท๊ะนาบุตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บอกความรู้เป็นผู้โค้ชเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและความร่วมมือ(Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ(Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information, Communications and Technology Literacy) เป็นต้น ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะดังกล่าว
แนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศึกษาคือสะเต็มศึกษา (STEM Education)ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) Engineering (วิศวกรรม) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งที่เรียน
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้มากขึ้น

คำสำคัญ : สะเต็มศึกษา, ศตวรรษที่ 21, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

Current learning management Teachers need to change roles from being educators
to coaches. To develop the learners to have the skills to live in the 21st century. Skills in
learning and innovation. Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem
Solving, Communication and Collaboration. Communication and Collaboration Media
and technology include information literacy, media literacy, information technology and
communication skills. (Information, Communications and Technology Literacy). In
developing the learner, such skills are acquired. One concept used in education is STEM
Education, which is the concept of integrated learning management in 4 different
sciences. Science, Technology, Engineering and Mathematics, which will allow students
to transfer their learning. Learners can link the relationship between ideas in various
sciences. Make learning meaningful to the learner. Students see the relationship and the
value of what they learn. Can connect real learning with more.
Key words:, STEM Education, 21 st Century, learning outcome

*ผู้ประสานงาน จรรยา โท๊ะนาบุตร
Email: Janya_tho@dusit.ac.th

ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @