รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อศึกษา              รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                ของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา                     นายอนุชา  ยาประเสริฐ

ปีที่ศึกษา                  ปีการศึกษา 2561

 

                                                 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ     นักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561 ประชากรที่ใช้เป็น ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมจำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษา การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว  แ  ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามขั้นตอนกระบวนการ และมีผลการดำเนินงานครอบคลุมครบทั้ง 4 ขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การวางแผนในการดำเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ การประเมินผลการดำเนินงาน และการสรุปผลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรม และการดำเนินการทุกกิจกรรมสอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

การดำเนินงานโครงการตามมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก โดยสามารถสรุปข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยในการดำเนินงานมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุดคือ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านปัจจัย เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ในภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจ ในการที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม การออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความพึงพอใจที่จะให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป และความพึงพอใจในการที่ทางโรงเรียนมีโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลำดับรองลงมา

การศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะ ที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้ การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียนไม่พบปัญหา มาตรฐานด้านกระบวนการ พบปัญหาคือ การรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมต่อการดำเนินงานในแต่ละด้าน ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานด้านปัจจัย พบปัญหา คือ ผู้ปกครองขาดความร่วมมือในการร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @