รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ผู้ศึกษา  

นายสัญญา  บุญหยาด

    ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ปีการศึกษา   2561

 

                                  บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้   วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้และหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊ส    โซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 12 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน จำนวน 85 ชั่วโมง    แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.60 – 0.93 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.37 – 0.68 และความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม     ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.90/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   รหัส 2101-2001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด           ( X-Bar = 4.75, S.D. = 0.44)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @