ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง         ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

ผู้วิจัย                           ยุทธชัย  เรณูนวล

ปีการศึกษา                 2560

บทคัดย่อ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ดังนี้   1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)   ตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  32  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

             ผลการวิจัยพบว่า

  1. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.18/82.40  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
  1. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @