การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)

อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

ผู้วิจัย                ยุทธชัย  เรณูนวล

ปีการศึกษา          2561

                                 บทคัดย่อ

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2) ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 32  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S   Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้           E R P S P L S   Model  จำนวน  20  แผน ๆ  ละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบบทดสอบ            วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  จำนวน  30  ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (ttest dependent samples)

 

ผลการวิจัย

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย               7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม  (Review previous knowledge)   ขั้นที่ 3 ขั้นเผชิญปัญหา (Problem Confrontation)  ขั้นที่ 4 ขั้นเสริมความรู้ใหม่  (Step to add new knowledge)  ขั้นที่ 5 ขั้นคิดแก้ปัญหา (Problem solving) มีขั้นตอน ดังนี้                1)  ทำความเข้าใจกับปัญหา 2)  วางแผนการแก้ปัญหา 3)  ดำเนินการแก้ปัญหา  4)  ประเมินผลการดำเนินแก้ปัญหา  ขั้นที่ 6 ขั้นฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติ (Learning by  doing) ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  (Summary and evaluation of problem solving ability)มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 4.53 – 5.00
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R P S P L S Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ E R PS P L S Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @