การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ผู้วิจัย       พีรดา  ศรีพั้ว

 

                          บทคัดย่อ

 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างและหาคุณภาพของพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จิต-วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (purposeful sampling) จำนวน 5 คน สำหรับตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ระยะที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน ได้จากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก มีจำนวนนักเรียน 34 คน ใช้สำหรับศึกษาผลการใช้รูปแบบโดยใช้การทดลองแบบวัดซ้ำในกลุ่มเดียว (repeated measures design) ค่าสถิติที่ใช้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (one-way repeated measures ANOVA) และทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ Bonferroni และสถิติ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้มี 9 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เริ่มเรียนรู้ ขั้นที่ 2 กำหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการ ขั้นที่ 5 ออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นที่ 6 ทดสอบ ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแก้ไขขั้นที่ 8 ประเมินผล และขั้นที่ 9 นำเสนอและสะท้อนผล ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก ( X= 4.24, S.D. = 0.58)
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  (1) คะแนนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (F=254.82,p=.00) โดยผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (4.44) และระหว่างการทดลอง (1.32) และผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (3.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เมื่อวัดในช่วงเวลาต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (F=1139.40,p=.00) โดยผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (35.38) และระหว่างการทดลอง (10.05) และผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (25.32) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.04และ (4)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.59, S.D = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D = 0.56) รองลงมาคือ ด้านบทบาทผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.61, S.D = 0.57) และด้านบทบาทผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.60, S.D = 0.58) ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.60, S.D = 0.57) ส่วนด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.51, S.D = 0.65)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @