รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

KRUPUNMAI SHARE

                                                                              บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :   รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ผู้รายงาน : นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ปีการศึกษา  : 2561

รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน แม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม    การรายงานผลการพัฒนาการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจงเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie&Morgan) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 5 คน  ครูผู้สอนที่ร่วมโครงการ   รวม 86  คน   คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  15  คน   นักเรียน จำนวน 327 คน ได้มาโดย การจับสลากจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน ได้มาโดย การจับสลากจากรายชชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมด 760 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนการดำเนินโครงการ   แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม แบบประเมินความพึงพอใช้ของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แปลผล และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการประเมินพบว่า
สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พบว่า สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.08 มีค่าความแปรปรวน 0.536 ซึ่งในรายละเอียดในด้าน

การวางแผน (Planning)  พบว่า สถานศึกษามีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.11 มีค่าความแปรปรวน 0.623    สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.22 มีค่าความแปรปรวน 0.574  และคณะกรรมการประสานงานมีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.32 มีค่าความแปรปรวน 0.535

การจัดองค์การ  (Organizing )  พบว่า จัดทำโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.98 มีค่าความแปรปรวน 0.516  สถานศึกษามีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.09 มีค่าความแปรปรวน 0.438  และ  สถานศึกษาได้อธิบายและแจ้งรายละเอียดให้คณะครูก่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.15 มีค่าความแปรปรวน 0.420

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน  (Staffing  )  พบว่า สถานศึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.78 มีค่าความแปรปรวน 0.611   สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ประสานงานหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.84มีค่าความแปรปรวน 0.582   และสถานศึกษามีการประสานงานกับผู้นำทางศาสนาคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1. 95 มีค่าความแปรปรวน 0.524

การอำนวยการ (Directing)  พบว่า สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนของผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.58 มีค่าความแปรปรวน  0.700  ครูมีการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.68 มีค่าความแปรปรวน  0.713 และ  ครูมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคนที่ตนเองรับผิดชอบในระเบียนสะสมและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียน  อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.81 มีค่าความแปรปรวน  0.595

การประสานงาน     ( Coordinating  ) พบว่า  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าระดับเสนอคณะกรรมการประสานงาน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.89 มีค่าความแปรปรวน  0.547  คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานกับชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.99 มีค่าความแปรปรวน  0.483  และ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้นทุกสิ้นภาคเรียน อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.23 มีค่าความแปรปรวน  0.496

การรายงาน ( Reporting)    พบว่า สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.85 มีค่าความแปรปรวน  0.576  สถานศึกษามีการนำผลการประเมินมาประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.98 มีค่าความแปรปรวน  0.516

สถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 2.37 มีค่าความแปรปรวน  0.509

การงบประมาณ (Budgeting) พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.71 มีค่าความแปรปรวน  0.620  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม  อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.77 มีค่าความแปรปรวน  0.579  และสถานศึกษามีการนำผลการประเมินมาประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ย 1.87  มีค่าความแปรปรวน  0.476

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในด้านการประเมินบริบท (Context  Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.90 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.94 ) รองลงมาวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.93  ) และ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.91  )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  (Input  Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.79 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ  ( = 4.95 ) รองลงมาโรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.88 ) และ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ     ส่วนทางด้าน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับดำเนินโครงการมีความเพียงพอ  และโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานตามโครงการ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.85  )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.81 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ ( = 4.92 ) รองลงมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในชุมชน   มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.88) และ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและ โรงเรียนมีการประชุมติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ สอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.85  )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การประเมินผลผลิต(Product  Evaluation ) ผลที่เกิดกับผู้เรียน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.88 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่านักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา     ( = 4.90 ) รองลงมา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.89) และ นักเรียนมีสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น   นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.88  )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation ) ที่เกิดกับครู มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.80 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีทีมนำและทีมประสาน อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากโรงเรียน ( = 4.82 ) รองลงมา คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคนมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด       ( = 4.80)

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation ) ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.85 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ( = 4.89 ) รองลงมา โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.86) และ โรงเรียนมีการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกในการดูเลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( = 4.85  )

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @