การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย             ศิริพร  สุยะวงค์

ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

 

               บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรี    มหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จำนวน  4  ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 132 คน      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จํานวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  10  แผน ๆ ละ  2  ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  30  ข้อ  และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสถิติด้วย  t-test  (Dependent  Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  01/81.83  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  6489  แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4Rมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  64.89
  1.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @