การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา     นางพีรดา   ศรีพั้ว

 

                                                        บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และ 4) เพื่อศึกษาจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 “เชิงชุมประชานุกูล” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  จำนวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling))  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด จำนวน 16 ชั่วโมง  2 ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบวัดจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ One  Group  Pretest – Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที t-test ( Dependent  Sample )

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.36/83.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @