ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย

นางสาวพรพนา  เอี้ยงทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

4.3/5 - (195 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @