การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน           นางพัทธนันท์  ถมทอง

ปีการศึกษา         2561

                                                      บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 75/75  2) ทดลองใช้แบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok :     My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  จำนวน  27 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok :   My Hometown  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  การหาค่า E1/ E 2)  การทดสอบที(t-test dependent sample)  3)  ค่าเฉลี่ย ( x̄ )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.13/78.81 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC  เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิค CIRC  เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

4/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @