รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้
                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน         นางสาวสุภิญญา สุวรรณสุข
หน่วยงาน       โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) สังกัดเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

                                                        บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ 3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๒(วัดชนาธิปเฉลิม) สังกัดเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย    ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 27 คน

            เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 1บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3แบบสอบถามความ   พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X-Bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติ t-test Dependent Samples ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

           ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.19/87.22  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ อยู่ในระดับมากที่สุด

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @