การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       :    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย           :    พรฐิตา  สุยสุทธิ์

สถานศึกษา :   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา

ปีการศึกษา :   2561

                                     บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนารูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ    คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ    ในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) แผนการจัดการ เรียนรู้ จำนวน 20 แผน 22 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) 0.83 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น ( ) 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน     (t-test Dependent Samples) และ การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินด้านการคิดและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง มุ่งสอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขาดการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ฝึกทักษะการเรียนรู้ของตน ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความต้องการในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูมีความจำเป็นและต้องการสอน    การคิดในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องการวิธีสอนที่เร้าความสนใจในการเรียน เน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจในการเรียน และมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย โดยมีสื่อ    การเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูต้องการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ควรจัดหลักสูตรพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ  2. วัตถุประสงค์    3. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม  (Review Knowledge :R )  3.2 ขั้นสอน (Instruction :I )  3.3 ขั้นสรุป (Conclude :C )  3.4 ขั้นนำไปใช้ (Apply :A )  และ     3.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation :E )  4. ระบบสังคม และ 5. การวัดและประเมินผล

รูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.89/82.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน RICAE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59 S.D=0.42)

3.2/5 - (9 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @