รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชา

ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน    : นางชุติกาญจน์ แพ่งศรีสาร

หน่วยงาน   : โรงเรียนบัวใหญ่

ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 ก่อนเรียนหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของนักเรียน ที่ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา

ส31102 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการมี 5 รายการประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่มแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ฉบับ 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณลักษณะความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ แบบ t – test (One group pretest – posttest design)

ผลการดำเนินการพบว่า

1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.37/81.36

2) จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) คุณลักษณะความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีคุณลักษณะความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในระดับดีมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ให้ความร่วมในการแต่งกายในชุดไทยพื้นเมือง, ยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติและยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความจริงใจตามลำดับ

4) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิชา ส31102 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็น

ที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมนักเรียนให้ได้ประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่นตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และวิธีสอนที่ครูใช้สอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบผลสำเร็จในการเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @