รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

 

ผู้รายงาน     นางสาววิจิตตรา อุดเมืองเพีย

หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ปีที่พิมพ์      2560

 

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ70 และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกสูงวิทยานุกูล  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน รูปแบบการพัฒนาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้พัฒนาได้นำหลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ จำแนกตามลักษณะของการใช้ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน 18 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ

ผลการพัฒนาพบว่า

  1.     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม มีลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นนำ ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้เดิม ฟังเพลงและร้องเพลงที่เป็นสาระสำคัญของชั่วโมงเรียนและร่วมกันอภิปรายเนื้อหาของเพลงและการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2)  ขั้นสอน ประกอบด้วย (1) ขั้นแก้ปัญหารายบุคคล เป็นขั้นที่นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาเป็นรายบุคคล (2) ขั้นแก้ปัญหาระดับกลุ่มย่อยเป็นขั้นที่นักเรียนนำผลงานจากการแก้ปัญหาในขั้นไตร่ตรองรายบุคคลมานำเสนอต่อกลุ่มย่อย แล้วบันทึกคำตอบที่เป็นไปได้ของแต่ละข้อลงในใบกิจกรรม (3)  ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งชั้น เป็นขั้นที่ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มต่อทั้งชั้น เพื่อให้นักเรียนทั้งชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกัน 3) ขั้นสรุป กิจกรรมที่ใช้ในขั้นนี้  ผู้พัฒนาและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนจากนั้นให้นักเรียนร้องเพลงเพื่อสรุปบทเรียน 4) ขั้นฝึกทักษะในขั้นนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากการทำแบบฝึกทักษะเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แทรกด้วยเพลง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.38 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ70 และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @