รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
                         สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา
       นายชำนาญ ชวดชูโต

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา       ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

                       บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้     ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit)

  ผลการศึกษาปรากฏผลว่า

1)  ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.68/81.25 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.85 คิดเป็นร้อยละ 49.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.38 คิดเป็นร้อยละ 81.27 เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบด้วย t-test พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ   ทางสถิติที่ระดับ .05

3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 จัดอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @