การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

ผู้วิจัย             นางสุทธาสินี   กันยาสุด

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์          2562

 

                                                           บทคัดย่อ

 

การวิจัยการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา  ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา   ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3)  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน  26 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ขนมไทย จำนวน 10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน 20  แผน  40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ( ฉบับรวมใหญ่  จำนวน 50 ข้อ  และวัดผลสัมฤทธิ์ตามหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มละ 20 ข้อ )  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  ขนมไทย

            จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1)  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย รายวิชา ง22221 ผลิตได้  ขายเป็น 3 (อาหารเพื่ออาชีพ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ได้ค่าประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  (E1/E2)  เท่ากับ  88.60/84.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  เท่ากับ  0.6672  นั่นคือ  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6672  คิดเป็น ร้อยละ 66.72

2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือได้คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  26.19  จากคะแนนเต็ม  50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ  52.39  ได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  42.08 จากคะแนนเต็ม  50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ  84.15  แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ช่วยยกระดับผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบ การเรียนอยู่ในระดับดี  คือได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.14  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.67

โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระงานบ้าน  รายวิชา ง22221 ผลิตได้ ขายเป็น (อาหารเพื่ออาชีพ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ดังนั้นการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่เหมาะสมนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระงานบ้าน เป็นอย่างดียิ่ง

 

 สามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  ขนมไทย ได้ที่นี้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @