รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางสุทธาสินี   กันยาสุด

ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์          2560

 

                                                         บทคัดย่อ

                         การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1 /E2 ตามเกณฑ์80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จำนวน  34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)

            จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  86.69/84.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6886 นั่นคือ  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6886  คิดเป็นร้อยละ 68.86

2)  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสาระงานบ้าน  กลุ่มสาระ    การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  สาระงานบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.32

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @