รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย 

                       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

ชื่อผู้รายงาน        นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์เผยแพร่    2561

                            บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)    หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ      หลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียน  พระทองคำวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  31  คน  ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง       คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  หลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.43/81.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย       หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ        หลักภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,  S.D. = 0.67)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @