รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)

ชื่อผู้วิจัย         นางภิรัชดา  สุขเกลอ

ปีที่ศึกษา       2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 12 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  จำนวน 12 แผน  ส่วนเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การเขียนสะกดคำยากภาษาไทยเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  ใช้แบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%)  และร้อยละความก้าวหน้า

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวม  มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 87.29/90.84  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @