การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

                                                     บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา             นางสาวพิกุลทอง  อินทร์วงค์

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา  2561

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  SQ4R  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา     (กองคำราษฎร์นุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  3. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการสอนโดยการใช้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์)  สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค  SQR4  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R  ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติร้อยละความก้าวหน้า ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 E1/E2 เท่ากับ 84.75/81.10
  2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยใช้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อพิจารณาค่าร้อยละความก้าวหน้า พบว่า มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.17 คะแนนและมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.56
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.11)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @