การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อที่ศึกษา        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา             นายนพวิทย์ รุ่งรวีอัครนนท์

ปีการศึกษา          2561

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 80/80  และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มโดยการ จับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานและไฟฟ้า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 20 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ (percentage) และการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 11/ 80.00 และค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.53 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 53
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @