การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย            การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
                        เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย         นางสาววรารัตน์  ปิ่นทองพันธุ์  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

ปีการศึกษา     2561

                                                    บทคัดย่อ

การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาคุณภาพของคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) กับเกณฑ์ที่กำหนด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้มี 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร 2) แบบประเมินคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  3) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จำนวน 6 แผน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียนในตารางเรียน เวลา 16 ชั่วโมง และนอกเวลาเรียน เวลา 8 ชั่วโมง รวมเวลา 24 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณภาพของคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณภาพโดยรวมมีค่า IOC=0.96 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน
  2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยภาพรวม 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณค่าทางเศรษฐกิจ เห็นคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คุณค่าทางพุทธศาสนา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางศิลปกรรม ตามลำดับ
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ที่เรียนสาระเพิ่มเติมทัศนศิลป์ รายวิชาจิตรกรรมไทย 1 (ศ20227) ที่มีต่อคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านประโยชน์และการประยุกต์ใช้ และด้านลักษณะรูปเล่มและเนื้อหา พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @