รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย  

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง    สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้รายงาน     นางสาวราตรี  อินทร์ลี

ปีที่ศึกษา      2561

                                                      บทคัดย่อ

           รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ    เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุ      3-4 ปี  ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ศูนย์พัฒนา     เด็กเล็กบ้านหนองชัยวาน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  จำนวน 12  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย  และแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  1) ร้อยละ (%)   2) ค่าเฉลี่ย ()  3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  4) หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึก เปรียบเทียบ E1/E2 กับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และ 5) ค่าการทดสอบ ที  (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  เปรียบเทียบ E1/E2  กับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จำแนกตามรายเล่ม  ทั้ง 5 เล่ม  พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.67 /89.00 แสดงว่า หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นทั้งจำแนกตามรายชุด และรวมทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานจากหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ก่อนการทดลองมีการรับรู้ความมีวินัยในตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ ดี  2  ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและด้านรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับ พอใช้ 3 ด้าน  คือ ด้านตรงต่อเวลา  ด้านการมีระเบียบในตนเอง  และด้านซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเอง  ส่วนหลังการทดลองมีการรับรู้ความมีวินัยในตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับ ดีมากทุกด้าน  แสดงว่าผลการรับรู้ความมีวินัยในตนเองหลังการทดลอง สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
  3. ผลของการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยวาน  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @