แบบฝึกการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๒
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พัฒนาโดย
นางสาวรักชนัน  ใจใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @