การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3
                        โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 

ผู้วิจัย             ไพเราะ  สกนธวุฒิ

ปีการศึกษา       2561

บทคัดย่อ

 

การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเอง ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2)  เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชาย – หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  3/1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเทศบาล ๔   (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา  จำนวน  33  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  จำนวน  10  หน่วย  30  กิจกรรม  2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นคำถาม  ปลายเปิดประกอบรูปภาพ จำนวน 12 ข้อ  3) แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กขณะทำกิจกรรม จำนวน 9 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ และ การทดสอบค่าที  ( t – test )

 

สรุปผลการวิจัย
1. 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ที่ได้รับ การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.  ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 2.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย มีดังนี้  ด้านการกล้าแสดงออก ค่าเฉลี่ย 2.59  ด้านความภาคภูมิใจ ค่าเฉลี่ย 2.56 ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  2.56

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @