การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย             ไพเราะ  สกนธวุฒิ

ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา      มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ก่อนและหลัง การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model  3) เพื่อวัดเจตคติต่อการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนโดยใช้รูปแบบ MAPEE Model กับกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยอายุ  5 – 6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model โดยผู้เชี่ยวชาญ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ MAPEE Model และแบบวัดเจตคติของของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model

ผลการวิจัย

  1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)  ขั้นเริ่มต้นเรียนรู้  (Motivation)        2) ขั้นมุ่งสู่ประสบการณ์ (Active learning)  3)  ขั้นนำเสนอผลงาน (Presentation)  4) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience exchange)  5)  ขั้นสรุปและประเมินผล  (Evaluation) มีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 4.75 – 5.00
  2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
  3. เจตคติของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบ MAPEE Model อยู่ในระดับดี
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @