การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง                       การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง
ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)

ผู้วิจัย                      เรือนเพชร์  ธรรมโสภณ

ปีการศึกษา          2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย        ในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 กระบวนวิจัยและพัฒนารูปแบบมี 3 ระยะ คือ 1) การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model  2) การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ โดยแบบแผนการทดลองใช้แบบ    One Group Pretest-Protest Design กับกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยอายุ   5 – 6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิถี)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample 3) การเผยแพร่ขยายผลรูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model โดยให้      ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานด้านการสอนเด็กปฐมวัยระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา  จำนวน  5 คน ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลความคิดเห็นของครูปฐมวัย

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ITALA Model ประกอบด้วย 5 ขั้น ตอน คือ ขั้นที่ 1 ร่วมใจ (Inspire) ขั้นที่ 2 ร่วมคิด  (Thinking) ขั้นที่ 3 ร่วมทำ (Activity)   ขั้นที่ 4  ร่วมรู้ (Learn) และขั้นที่ 5 ร่วมใช้ (Application) และจากการนำรูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่า รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ได้
  2. ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model กลุ่มทดลองความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.85 – 5.00 แสดงว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์ มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้เสริมสร้างความมีวินัยในตนเองได้

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @