การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 

ผู้ศึกษา       นางสาวสุพัด  อ่อนทรวง

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ศึกษา     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้    ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80     2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    ที่ศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  1  ห้อง  จำนวน  41  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือการศึกษาได้แก่ 1)  ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จำนวน  7  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน  20  แผน 3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 40  ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  t – test

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า

  1. ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.38/83.23
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  มีความพึงพอใจต่อการเรียน        โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.89  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @