การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิซึม 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสรัคติวิซึม 

ผู้วิจัย             นางสาวพรสุดา โสภา  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา      2561

 

                                                      บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน      ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้    ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวนนักเรียน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัด การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 แผน  เวลา  20 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20 ข้อ        สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples)

 

          ผลการวิจัย พบว่า

  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.38/80.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5   เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี  คอนสตรัคติวิซึม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @