การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดขั้นสูง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดขั้นสูง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้วิจัย                นางสาวพรสุดา โสภา  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญ       จังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา      2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ        การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  33 คน        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  31คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดขั้นสูงด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

 

          ผลการวิจัย  พบว่า

  1. รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง        ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีชื่อว่า “PPAPC  Model” มีองค์ประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอน  มี  5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น (Preparing Essential Knowledge and Skills: P)  2) ขั้นนำเสนอบทเรียน (Presentation of Learning Task: P) 3) ขั้นคิดวิเคราะห์ (Analyze Thinking : A)  4) ขั้นนำเสนอและอภิปรายผลการคิด (Presentation and Discussion: P) 5) ขั้นสรุปบทเรียน (Conclusion: C) โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PPAPC  Model) ที่พัฒนาขึ้นมานี้   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  79.53/79.44  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
  2. หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  3. ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเรียน
  4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด
  5. ผลการขยายผล พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียน   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นในช่วง เวลาระหว่างเรียน  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @